Terms

 1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

 1. Partene

Selger er Angstportalen AS, ved Kristine C. Tørå , [email protected], Orgnr: 931704559 adresse: Postboks 15, 3164 Revetal og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

 1. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

 1. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 1. Betalingen

Betalinger må bli utført i det fulle og hele ved kjøp for å få tilgang til kurs, medlemskap etc./ det kan også betales månedlig både med og uten bindingstid. Abonnementene løper automatisk frem til oppsigelse.  Kurs og medlemskap kan bare bli kjøpt med et større kredittkort eller bankkort, inkludert, Visa, Mastercard, Discover eller lignende. Vipps, Klarna og PayPal kan også bli brukt som en betalingsmetode der det tilbys dette.

Kanselleringer av medlemskap kan gjøres når som helst med unntak av medlemskap med bindingstid. Dette gjøres via oppsigelsesskjemaet på sidene.Tilbakebetalinger utføres derimot ikke, som nevnt tidligere i teksten.

Om bindingstiden brytes vil du bli fakturert for gjenværende tid av medlemskapet som er ubetalt. Bindingstiden anses som brutt om måneds-beløpet ikke kan bli trukket fra kortet/paypal du har oppgitt, og det har blitt forsøkt trukket i 1 måned etter første forsøk. Det vil også anses som brutt om paypal betalingen kanselleres, eller om kortet fjernes, har utløpt dato, blir sperret etc. Om ikke dette beløpet blir betalt vil det bli sendt til inkasso evt. til rettslig inkasso. Du vil ikke få tilgang til Angstportalen sitt innhold ved brutt bindingstid.

Om ditt innlagte kort mangler dekning/har gått ut på dato eller feiler pga andre omstendigheter så vil du få varsel på mail om dette. Om Kortet fortsatt feiler ved nye forsøk på trekk har Angstportalen.no - Tørå rett til å sende faktura med fakturagebyr på kr 89,- .  Om betaling via innlagte kort feiler pga manglende dekning, utløpt dato, sperret kort etc. er dette ikke å anses som oppsigelse. Det er heller ikke å anse som oppsigelse å kansellere avtalen via Paypal, Stripe etc.  Oppsigelse skjer kun via oppsigelsesskjema på Angstportalen sine nettsider. Angstportalen er i sin fulle rett til å kreve inn betaling for all den tiden kunden har vært medlem før oppsigelse er gjennomført.

Om man ønsker å pause medlemskapet sitt har man muligheten til dette. Man har da maks 2 mnd pause per kalenderår. Medlemmet skal ikke betale månedlig medlemsavgift når medlemskapet er fryst.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

 1. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har tilgang til innholdet.

Alt innholdet man får kjøpt er digitalt, og kjøper vil få tilgang umiddelbart etter kjøp. Ved kjøp av samtaler er kjøper selv ansvarlig for å sette opp time digitalt via egen link som oppgis til kjøper via mail fra selger. Samtaler refunderes ikke om man har satt opp og betalt avtale og ikke møter opp.

 1. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

 1. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

 • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
 • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
 • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

Det er ikke angrefrist på medlemskap i Angstportalen da dette bl.a. faller under kategorien ting det er umulig å returnere.
Jamfør angrerettloven kapittel 6 §22, gjelder angreretten ikke ved kjøp av onlinekurs/nettkurs.

 1. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelseheve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

 1. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 1. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

 1. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

 1. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

 1. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

 

 1. Annet

Denne nettsiden bruker cookies / nettkapsler. Ved bruk av våre nettsider, samtykker bruker til at personopplysninger benyttes i henhold til våre policyer. For vår policy for bruk av cookies, se her. For vår policy om personvern, se her.

Dersom Angstportalen.no - Tørå. utgir brukernavn og passord til bruker for innlogging til særskilte områder på nettsiden, forplikter bruker seg til å holde brukernavn og passord konfidensielt for uvedkommende. Angstportalen.no - Tørå. er ikke ansvarlig for uautorisert bruk av slik tilgang. 

OPPHAVSRETT

Dersom ikke annet er nevnt, er alle elementer på våre nettsider, herunder video , lydklipp, bilder, tekst og illustrasjoner, omfattet av opphavsrettslige regler. Det er ikke lov til å kopiere, dele eller på annen måte distribuere materialet du finner på www.angstportalen.no og www.angstpedagogen.no uten skriftlig samtykke fra Angstportalen.no - Tørå.

Du kan: 

 • Bruke alle deler av nettsidene fritt, med unntak av de deler som krever innlogging.
   
 • Ta utskrifter fra alle deler av nettsidene til personlig bruk.
   

Du kan ikke:

 • Kopiere, dele eller på annen måte distribuere materiale fra nettsidene, unntatt i slike tilfeller som er beskrevet over.
   
 • Fjerne eventuelle merker om opphavsrett, varemerker eller andre meldinger om åndsverkrettigheter i originalmateriale fra kopier eller utskrifter fra nettsidene.

 

BEGRENSNING AV ANSVAR

Angstportalen.no - Tørå. fraskriver seg ethvert ansvar for skader relatert til bruk av hjemmesidene, inkludert, men ikke begrenset til, tap eller skade forårsaket av virus på brukerens datautstyr eller benyttelse av informasjon på hjemmesidene.
 

Angstportalen.no - Tørå. fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av eksterne nettsider som linkes til på våre nettsider.

 

ENDRINGER I VILKÅR OG BETINGELSER

Angstportalen.no - Tørå. kan når som helst, og uten varsel endre vilkår og betingelser for bruk av nettsidene. Det oppfordres derfor til at bruker leser vilkår og betingelser ved hvert besøk.

 

ENDRINGER AV NETTSIDENE

Angstportalen.no - Tørå. står fritt til å endre format og innhold på nettsidene når som helst.
 

Angstportalen.no - Tørå. kan stanse tilgang til nettsidene når som helst.
 

Angstportalen.no - Tørå. kan uten varsel ta ned nettsidene, herunder for vedlikehold, oppdateringer eller annen årsak. 

 

GDPR

Jeg bekrefter at jeg er minst 16 år eller eldre

Jeg har lest og godtar sluttbrukerlisensavtale (EULA), vilkår og betingelser, akseptabel brukspolitikk og / eller databehandlingsvedlegg som er gitt til meg i forbindelse med programvaren, produktene og / eller tjenestene.

Jeg har blitt informert fullt ut og samtykker til innsamling og bruk av personopplysningene mine i forbindelse med programvaren, produktene og / eller tjenestene tilbudt av TØRÅ - Angstportalen (Angstportalen.no).

Jeg forstår at visse data, inkludert personopplysninger, må samles inn eller behandles for at dere skal kunne levere produkter eller tjenester jeg har bedt om eller inngått kontrakt for. Jeg forstår at det i noen tilfeller kan være påkrevd å bruke informasjonskapsler eller lignende sporing for å tilby disse produktene eller tjenestene.

Jeg forstår at jeg har rett til å be om tilgang til alle personopplysninger dere har innhentet eller samlet inn angående meg. Dere har avtalt å gi meg en oversikt over personopplysningene mine i et lesbart format.

Jeg forstår også at jeg kan trekke tilbake mitt samtykke og at jeg har rett til å bli fjernet. Hvis jeg opphever mitt samtykke, vil dere slutte å samle inn eller behandle personopplysningene mine. Jeg forstår at hvis jeg opphever mitt samtykke, kan dere ikke være i stand til å levere avtalte produkter eller tjenester til meg, og jeg kan ikke holde dere ansvarlig for det.

På samme måte, hvis jeg ber om å bli fjernet, vil dere slette dataene dere har om meg, eller gjøre dem utilgjengelige. Jeg forstår også at hvis det er en tvist om personopplysningene mine, kan jeg kontakte noen som er ansvarlig for å håndtere datarelaterte bekymringer. Hvis vi ikke klarer å løse oppståtte tvister, vil dere tilby en uavhengig tjeneste for å komme frem til en løsning. Hvis jeg har spørsmål angående mine rettigheter eller personvern, kan jeg kontakte den oppgitte e-postadressen.

Tilgang til siden og registrering av konto

For å få tilgang til siden, online kurs og / eller andre produkter og tjenester som tilbys på siden så kan du bli spurt om å gi diverse informasjon om konto og andre detaljer. Denne kontoens informasjon hjelper oss til å lage og vedlikeholde en konto for deg, som er nødvendig for å gi deg innhold, kundeservice og behandling som kommer med siden. Derfor er det en betingelse av ditt bruk av siden, at all kontoinformasjon som du gir er korrekt, oppdatert og komplett. Du er enig i at all konto informasjon som du gir ut er bestemt av våre personvernsregler. Ditt brukernavn, passord og annen informasjon som du gir oss er del av våre sikkerhetsprosedyrer. Du er også enig i at slik konto informasjon blir behandlet som konfidensiell, og du må ikke dele det med noen annen person. Du godkjenner også at din kontoinformasjon er personlig til deg, og du er enig i at du gir oss beskjed imiddelbart på [email protected] of det er noen form for uautorisert tilgang eller bruk av din kontoinformasjon, eller annen type brudd av sikkerheten som du kjenner til. Du burde også utvise spesiell forsiktighet når du er inne på din konto fra et offentlig sted eller delt datakmaskin slik at andre ikke kan se eller ta opp din kontoinformasjon til en annen person og du kan ikke bruke noen annen sin konto eller kontoinformasjon noengang, I tilfeller hvor du allikevel har autorisert eller registrert tilgang til en annen person for å bruke din konto eller se et kurs, video, lyd eller lignende som du har kjøprt, eller hvor du har vært uforsiktig med å passe på din kontoinformasjon, som nevnt tidligere, så samtykker du i at du er helt og holdent ansvarlig for de handlinger av en slik person som benytter seg av siden Angstportalen.no med din kontoinformasjon, og konsekvensene av noen som helst form av bruk eller misbruk av en slik person.

Automatisk chatbot

"Ved å bruke den automatiske chatboten godtar du og anerkjenner at vi ikke kan holdes ansvarlige eller erstatningspliktige for noen form for skade, tap, eller andre konsekvenser som kan oppstå som følge av din avhengighet av eller bruk av informasjonen og svarene gitt av denne tjenesten. Svarene og informasjonen som tilbys er kun ment å være generelle og veiledende, og de bør ikke anses som absolutte eller endelige. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for nøyaktigheten, fullstendigheten, påliteligheten, egnetheten eller tilgjengeligheten med hensyn til informasjonen som gis. Vi oppfordrer deg til å konsultere med profesjonelle eller eksperter før du tar noen avgjørelser basert på informasjonen du mottar fra denne tjenesten."

 

 

Close

Få kurset ved å registrere deg nedenfor